Image Description
Výživové doplnky a bylinkové čaje z prírodných surovín

ÚvodVšeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

CALENDULAPHARMA.COM/SK

Tieto VOP sa vzťahujú na webovú stránku https://calendulapharma.com a jej právne vzťahy a sú trvalo dostupné na tej istej webovej stránke.

Pred dokončením objednávky si pozorne prečítajte tento dokument, pretože dokončením objednávky akceptujete obsah týchto VOP!

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zmluvných podmienok, používania webovej stránky, produktov, postupu nákupu alebo ak s nami chcete prediskutovať svoje konkrétne potreby, kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Tento dokument nie je písomnou zmluvou, je napísaný v maďarskom jazyku a neodkazuje na kódex správania.

 1. Podrobnosti o spoločnosti
 2. Koncepty
 3. Rozsah pôsobnosti a prijatie VOP
 4. Základné ustanovenia
 5. Produkty a služby dostupné na nákup, nákupný košík
 6. Základné charakteristiky predmetu zákazky, cena
 7. Registrácia
 8. Zadanie, prijatie a odoslanie objednávky
 9. Osobitné ustanovenia pre online predaj
 10. Plnenie objednávok
 11. Právo na odstúpenie od zmluvy
 12. Výhrada práv, doložka o vlastníctve
 13. Rôzne ustanovenia
 14. Politika vybavovania sťažností
 15. Autorské práva
 16. Ochrana údajov
 17. Príslušné právne predpisy

1. Podrobnosti o spoločnosti:

Názov spoločnosti: Calendula Pharma Co. Kft.
Sídlo, poštová adresa spoločnosti: 8653 Ádánd, Darázsi utca 3., HU
Kontaktné údaje spoločnosti, e-mailová adresa pravidelne používaná na kontaktovanie používateľov: contact@calendulapharma.com
Registračné číslo spoločnosti: 14-09-310918
Daňové číslo: 23048081-2-14
Číslo bankového účtu: Erste bank 11600006-00000000-45602845
Kód SWIFT: GIBAHUHB
Registračné číslo na ochranu údajov: Prebieha …

Podrobnosti o poskytovateľovi hostingu: PaprikaSoft Kft.
Hlavné sídlo, poštová adresa: 8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 36., HU
E-mail: office@paprikasoft.com
Telefón: +36 20 414 0284

2. Koncepty

Strany: predávajúci (=prevádzkovateľ/firma) a kupujúci (=zákazník/spotrebiteľ) spoločne

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá koná mimo rámca svojej obchodnej, profesijnej, samostatnej zárobkovej alebo podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva: zmluva, v ktorej je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ

Webová stránka: táto webová stránka, ktorá sa používa na uzavretie zmluvy

Prevádzkovateľ: ten, kto ponúka svoje výrobky na predaj na elektronickej platforme www.calendulapharma.com/;

www.calendulapharma.com webovú stránku prevádzkovateľa;

Obsah: (i) akékoľvek údaje a/alebo informácie (vrátane obrázkov, grafiky, loga, grafiky, videí, súborov, textu, dizajnu) zobrazené a prístupné na Webovej stránke; (ii) akékoľvek údaje a/alebo informácie obsiahnuté v akomkoľvek e-maile a/alebo inej správe zaslanej Prevádzkovateľom Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej komunikácie; (iii) údaje, informácie a ceny týkajúce sa partnerov Prevádzkovateľa – tretích strán a nimi poskytovaných služieb (najmä, ale nielen: kuriérske služby);

Newsletter: obchodná správa alebo oznámenie, ktoré Prevádzkovateľ pravidelne zasiela Používateľom prihláseným na službu Newsletter elektronickými prostriedkami (e-mail, SMS) a ktoré informuje a poskytuje informácie o zmenách/novinkách týkajúcich sa webovej stránky https://calendulapharma.com/sk, Produktov zobrazených na https://calendulapharma.com/sk a/alebo akciách a zľavách organizovaných/uskutočňovaných Prevádzkovateľom v danom období;

Zmluva: kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky a elektronickej pošty

Zariadenie na diaľkovú komunikáciu: zariadenie, ktoré umožňuje stranám urobiť zmluvný prejav v ich neprítomnosti s cieľom uzavrieť zmluvu. Medzi takéto prostriedky patria najmä adresované alebo neadresované tlačoviny, štandardné listy, inzeráty uverejnené v tlači s objednávkovými formulármi, katalógy, telefóny, faxy a zariadenia s prístupom na internet.

Zmluva na diaľku: spotrebiteľská zmluva uzavretá bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán v systéme predaja na diaľku organizovanom na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, na ktoré sa vzťahuje zmluva, pričom zmluvné strany používajú na uzavretie zmluvy len prostriedky komunikácie na diaľku.

Produkt: akýkoľvek obchodovateľný hnuteľný predmet (rastlinné potravinové doplnky), ktorý je súčasťou ponuky Webovej stránky a je určený na predaj na Webovej stránke, a ktorý je predmetom Zmluvy.

Podnikateľ: osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania

Kupujúci/kupujúci: osoba, ktorá uzavrie zmluvu predložením ponuky na kúpu prostredníctvom webovej stránky

Objednávka: Zákazník podá Prevádzkovateľovi písomnú ponuku na kúpu jedného alebo viacerých Produktov na Webovej stránke.

Hodnota košíka: suma kúpnej ceny výrobkov, ktoré sa majú objednať u prevádzkovateľov v objednávke, znížená o hodnotu zľavového kupónu a/alebo kupónu, ktorý zákazník použil/vyzdvihol, t. j. celková suma, ktorú má zákazník zaplatiť prevádzkovateľovi po podaní objednávky.

Obchodné oznámenie: akékoľvek oznámenie zaslané elektronickými komunikačnými prostriedkami (napr. e-mailom, SMS, mobilnou notifikáciou, webovou notifikáciou atď.), ktoré obsahuje všeobecné a tematické informácie o produktoch podobných alebo doplňujúcich už zakúpené produkty, iné ponuky a propagačné akcie alebo výsledky prieskumu trhu a verejnej mienky.

3. Rozsah pôsobnosti a prijatie VOP

Obsah zmluvy uzavretej medzi nami sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), okrem ustanovení platných všeobecne záväzných právnych predpisov. V súlade s tým tieto Všeobecné obchodné podmienky obsahujú práva a povinnosti medzi vami a nami, podmienky zmluvy, lehoty na plnenie, dodacie a platobné podmienky, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Technické informácie potrebné na používanie webovej stránky, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto VOP, sú uvedené v iných informáciách dostupných na webovej stránke.

Tieto VOP si musíte prečítať pred dokončením objednávky. Nákupom prostredníctvom Webovej stránky akceptujete ustanovenia týchto VOP a tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi vami a Predávajúcim.

4. Základné ustanovenia

4.1. Jazyk zmluvy, forma zmluvy

azykom zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je maďarčina.

Zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, sú písomné zmluvy a predávajúci ich neregistruje.

4.2 Otázky neupravené týmito VOP a výklad týchto VOP sa riadia maďarským právom, najmä s ohľadom na príslušné ustanovenia zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákona CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (Elker. tv.). Záväzné ustanovenia príslušných právnych predpisov sa na zmluvné strany vzťahujú bez osobitného ustanovenia.

4.3 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 17. apríla 2023 a zostávajú v platnosti až do ich odvolania. Spoločnosť je oprávnená tieto VOP jednostranne meniť a dopĺňať. Spoločnosť zverejní zmeny a doplnenia na webovej stránke 11 (jedenásť) dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Používaním webovej stránky zákazník súhlasí s tým, že sa na neho automaticky vzťahujú všetky predpisy týkajúce sa používania webovej stránky.

4.4 Zákazník pri vstupe na webovú stránku internetového obchodu prevádzkovaného Spoločnosťou alebo pri akomkoľvek čítaní jej obsahu, aj keď nie je registrovaným zákazníkom internetového obchodu, berie na vedomie ustanovenia VOP ako pre neho záväzné. Ak Zákazník s VOP nesúhlasí, nie je oprávnený prezerať obsah internetového obchodu.

4.5 Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva k webovej stránke internetového obchodu, k akejkoľvek časti webovej stránky internetového obchodu a k obsahu na nej zobrazenému, ako aj k jej šíreniu. Obsah alebo akúkoľvek časť obsahu webového obchodu nesmiete sťahovať, elektronicky ukladať, spracovávať ani predávať bez písomného súhlasu Spoločnosti.

5. Produkty a služby dostupné na nákup, nákupný košík

5.1 Zobrazené produkty je možné objednať iba online. Zobrazené ceny výrobkov sú v HUF a zahŕňajú DPH, ale nezahŕňajú poplatky za doručenie. Žiadne dodatočné náklady na balenie sa neúčtujú.

5.2 Spoločnosť v internetovom obchode podrobne zobrazí názov a popis výrobku a zobrazí fotografiu výrobkov. Obrázky zobrazené na karte s údajmi o výrobkoch sa môžu líšiť od skutočnosti a môžu byť použité ako ilustrácie.

5.3 Ak je zavedená akciová cena, Spoločnosť v plnom rozsahu informuje Zákazníkov o akcii, jej presnom trvaní a dôvodoch.

5.4 V prípade doručenia domov budú objednané produkty doručené kuriérskou službou GLS a GLS Parcel Point do maďarského bydliska. Internetový obchod obsahuje 46 produktov, spoločnosť si vyhradzuje právo meniť výber a ceny, pridávať nové produkty a odstraňovať produkty.

6. Základné charakteristiky predmetu zákazky, cena

6.1 Hlavné vlastnosti výrobku, ktorý si chcete kúpiť, sú uvedené v podrobnom popise na podstránke výrobku. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej interpretácie popisu v brožúre.

6.2 Ceny produktov sú uvedené na webovej stránke. Po odoslaní objednávky systém odošle automatický potvrdzujúci e-mail, ceny v ňom uvedené budú Spoločnosťou garantované, t. j. Spoločnosť bude fakturovať objednané výrobky za ceny uvedené v potvrdení bez ohľadu na prípadné zmeny cien po odoslaní objednávky.

7. Registrácia

Ak chcete nakupovať v obchode, môžete sa zaregistrovať na webovej stránke, čo má tú výhodu, že pri každom nákupe nemusíte znova a znova zadávať svoje údaje. Ak sa chcete zaregistrovať, musíte zadať svoje osobné údaje: používateľské meno, e-mailovú adresu a heslo kliknutím na [Účet/Registrácia].

Pre každú e-mailovú adresu je možné vykonať len jednu registráciu. Po odoslaní registrácie náš systém odošle na zadanú e-mailovú adresu overovací e-mail s odkazom na overenie vašej registrácie. Je to potrebné, aby sa zabránilo nesprávnym registráciám. Ak ste svoju registráciu potvrdili správne kliknutím na odkaz v e-maile, budete môcť kedykoľvek uskutočniť objednávku na našej webovej lokalite. Ak ste už registrovaným zákazníkom, môžete sa pred uskutočnením nákupu prihlásiť kliknutím na tlačidlo prihlásenia a zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla. Ak ste zabudli svoje heslo, kliknite na „Zabudli ste heslo?“, potom zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, a systém vám na registrovanú e-mailovú adresu pošle odkaz na vygenerovanie nového hesla.

8. Zadanie, prijatie a odoslanie objednávky

8.1 Informácie uvedené na webovej stránke nepredstavujú ponuku predávajúceho na uzavretie zmluvy. V prípade objednávok, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, sa za Uchádzača považuje Vy.

Kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ výslovne potvrdzujete, že vaša ponuka sa považuje za predloženú a že vaše vyhlásenie podlieha platbe v prípade potvrdenia zo strany predávajúceho v súlade s týmito VOP. Svojou ponukou ste viazaní po dobu 48 hodín. Ak predávajúci nepotvrdí vašu ponuku do 48 hodín v súlade s týmito VOP, ste zbavení záväzku predložiť ponuku.

Ak si chcete objednať, kliknite na tlačidlo „Pridať do košíka“ na stránke produktu.

Registrácia/prihlásenie alebo zadanie objednávky bez registrácie pozostáva z 5 krokov:

 • Časť 1: Prihlásenie / registrácia / návšteva webovej stránky
 • Časť 2: Zadajte a vyberte fakturačnú a dodaciu adresu
 • Časť 3: Výber spôsobu doručenia (doručenie domov / osobné doručenie / odberné miesto)
 • Časť 4: Výber spôsobu platby
 • Časť 5: Textové oznámenie o úspešnosti objednávky.

Môžete sa tiež kedykoľvek vrátiť späť medzi jednotlivými fázami alebo zrušiť svoju objednávku.

8.2. Spracovanie objednávky, uzavretie zmluvy:

Predávajúci potvrdí vašu ponuku e-mailom najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni odoslania vašej ponuky.  Zmluva je uzavretá, keď sa potvrdzujúci e-mail zaslaný predávajúcim dostane k vám do vášho poštového systému.

Webový obchod poskytuje zákazníkom faktúry elektronicky. Elektronické faktúry sa zákazníkom zasielajú e-mailom a/alebo v papierovej podobe, priložené v zásielke.

8.3. Zrušenie a úprava podaných a potvrdených objednávok: podané a potvrdené objednávky je možné zrušiť do 24 hodín od podania objednávky zaslaním e-mailu na adresy calendulapharma1@gmail.com a info@gls-hungary.com alebo telefonicky na čísle +36-30-2288-962 s uvedením presných údajov zákazníka.

9.Osobitné ustanovenia pre online predaj

9.1 Každý používateľ/zákazník môže mať prístup na webové stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť právo Zákazníka/Objednávateľa na zadanie Objednávky a prístup k nej a/alebo výber spôsobu platby, ak by činnosť Zákazníka/Objednávateľa na Webovej stránke mohla ohroziť plynulú prevádzku Webovej stránky a/alebo spôsobiť Prevádzkovateľovi škodu. V takomto prípade môže Zákazník/Objednávateľ kontaktovať Zákaznícky servis Prevádzkovateľa, kde mu bude oznámený dôvod (dôvody) obmedzenia (obmedzení).

9.2 Klient môže kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov poskytnutých Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ zodpovedá za pravdivosť a správnosť údajov poskytnutých Klientom za účelom jeho kontaktovania.

9.3 Ak je podľa názoru Prevádzkovateľa návštevnosť z určitej internetovej siete nadpriemerná, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaviesť pre Používateľov/zákazníkov/klientov navštevujúcich Webovú stránku použitie kódu typu „captcha“, a to za účelom ochrany obsahu a všetkých informácií na Webovej stránke.

9.4 Obsah na Webovej stránke, najmä informácie použité na opis Produktov, nepredstavujú ponuku Prevádzkovateľa, slúžia len na prezentačné účely, obrázky na Webovej stránke slúžia len na ilustračné účely. Žiadny Obsah zaslaný Zákazníkovi alebo Kupujúcemu akýmkoľvek komunikačným prostriedkom (elektronicky, telefonicky a pod.) alebo získaný Zákazníkom/Kupujúcim prostredníctvom prístupu, návštevy a/alebo prehliadania nepredstavuje zmluvný záväzok alebo záväznú ponuku zo strany Prevádzkovateľa a/alebo prípadný zmluvný záväzok alebo záväznú ponuku zo strany zamestnanca/zástupcu Prevádzkovateľa, ktorý Obsah odovzdal.

9.5. Prevádzkovateľ môže poveriť výkonom služieb súvisiacich s realizáciou Objednávky tretiu osobu po predchádzajúcom a/alebo súčasnom oznámení Zákazníkovi. Na to nie je potrebný súhlas Objednávateľa. Prevádzkovateľ však aj v takýchto prípadoch zodpovedá za plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy so Zákazníkom. 

10. Plnenie objednávok

10.1. Doručenie domov

 • Predávajúci doručuje objednané výrobky do Budapešti a na konkrétne miesta v Maďarsku prostredníctvom kuriérskej služby GLS. Dodacia lehota je zvyčajne 3-4 pracovné dni od dátumu objednávky, ktorá sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti skladových zásob. Informácie o termíne dodania vám budú zaslané e-mailom.
 • Predávajúci zasiela objednané zásielky do zahraničia aj prostredníctvom kuriérskej služby GLS. V prípade objednávok do zahraničia sa doručenie uskutoční do krajín uvedených nižšie. Doba doručenia sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Pre viac informácií kontaktujte náš zákaznícky servis.
  • Rakúsko
  • Rumunsko
  • Česká republika
  • Slovensko
  • Poľsko
  • Luxembursko
  • San Maríno
  • Monako
  • Nemecko
  • Belgicko
  • Bulharsko
  • Dánsko
  • Spojené kráľovstvo
  • Fínsko
  • Francúzsko
  • Grécko
  • Holandsko
  • Chorvátsko
  • Írsko
  • Taliansko
  • Portugalsko
  • Španielsko
  • Švédsko
  • Slovinsko
  • Cyprus
  • Estónsko
  • Lotyšsko
  • Litva
  • Malta

Náklady na dopravu do zahraničia:

 • do 0,5 kg: 7000 HUF (Ft)/balík, 18 EUR/balík
 • Nad 0,5 kg: 10 000 HUF (Ft)/balík, 26 EUR/balík
 • Pri nákupe zo všetkých ostatných krajín by mal kupujúci pred nákupom kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle +36-30-2288-962 alebo na adrese calendulapharma1@gmail.com, aby si vyžiadal náklady na dopravu.

10.2. Poplatky za vnútroštátne doručenie

 • Pri objednávkach nad 40 000 HUF brutto je poplatok za doručenie do 2 kg: 0 HUF (len v Maďarsku)
 • Pri objednávkach do 40 000 HUF brutto je poplatok za doručenie do 2 kg: 2000 HUF (len v Maďarsku)
 • Pri objednávkach nad 2 kg budú pracovníci predávajúceho kontaktovať zákazníka na kontaktné údaje uvedené pri objednávke!

V prípade vyzdvihnutia prostredníctvom GLS ParcelShop bude zásielka doručená do predajného automatu do 2-4 pracovných dní od dátumu objednávky. O predpokladanom čase vyzdvihnutia bude Zákazník informovaný e-mailom. Balíky, ktoré prídu do GLS Parcel Pointu, budú uskladnené po dobu 5 dní a následne vrátené odosielateľovi balíka.

Doručovanie kuriérskou službou sa vykonáva v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00.

Ak zákazník nie je v tomto časovom rozmedzí doma, uveďte prosím adresu doručenia (napr. pracovisko), na ktorej vás kuriéri v každom prípade zastihnú.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade platby vopred nie je Predávajúci schopný doručiť objednaný výrobok (výrobky) kuriérskej službe, kým nebude prijatá celá suma prevodu.

10.3. Termín dodania

Všeobecná dodacia lehota objednávky je maximálne 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. 

Upozorňujeme, že:

 • výnimočný stav vyhlásený v dôsledku koronavírusu,
 • osobitné právne opatrenia prijaté v núdzovej situácii a uverejnené v maďarskom vestníku,
 • opatrenia prijaté osobami konajúcimi pri plnení zmluvy (poskytovateľ platobných služieb a dopravný partner) v prípade mimoriadnej udalosti

 plnenie zmluvy je ovplyvnené ako udalosť vyššej moci.

Vyššia moc môže zabrániť alebo oddialiť plnenie zmluvných povinností predávajúceho, za ktoré predávajúci nemôže niesť zodpovednosť podľa Občianskeho zákonníka.

V prípade akýchkoľvek prekážok alebo omeškania je predávajúci oprávnený:

 • pozastaviť alebo odložiť plnenie zmluvy,
 • odmietnuť plnenie už uzavretej zmluvy z dôvodu nemožnosti (ak vyššia moc predvídateľne znemožňuje plnenie)

V prípade pozastavenia alebo odkladu plnenia zmluvy je predávajúci povinný plniť svoje zmluvné záväzky v odloženom termíne vzhľadom na vyššiu moc. V prípade nemožnosti plnenia zmluvy sa zmluva ukončí podľa Občianskeho zákonníka a kupujúcemu sa vráti už zaplatená kúpna cena. V prípade vrátenia kúpnej ceny predávajúci uplatní spôsob platby používaný kupujúcim alebo spôsob vrátenia individuálne dohodnutý zmluvnými stranami.

10.4. Kúpna cena a spôsoby platby, podmienky a ustanovenia

Ceny sú uvedené v HUF a zahŕňajú 27% DPH. Ceny sú orientačné. Nie je možné vylúčiť, že predávajúci môže ceny zmeniť z dôvodov obchodnej politiky. Zmena cien sa nevzťahuje na už uzavreté zmluvy. (16. Rozhodné právo)

Výrobky na tejto webovej stránke je možné zakúpiť len na súkromné použitie. Ak ste predajca, kontaktujte náš zákaznícky servis na adrese contact@calendulapharma.com.

Dostupné spôsoby platby za objednané produkty určuje predávajúci a zobrazuje ich na webovej stránke pri zadávaní objednávky. Spôsoby platby sprístupnené predávajúcim si zákazník vyberie počas procesu objednávania.

Zákazník je povinný zaplatiť kúpnu cenu objednaných výrobkov a poplatok za doručenie podľa spôsobu platby, ktorý si zvolil pri zadávaní objednávky.

10.4.1 Bankový prevod:

Ak chcete zaplatiť bankovým prevodom, pri zadávaní objednávky vyberte možnosť bankového prevodu.

Spolu s objednávkou dostanete potvrdzujúci e-mail, ktorý bude obsahovať údaje potrebné na vykonanie zálohovej platby.

Bankový účet spoločnosti Calendula Pharma Co. Ltd., oficiálny bankový účet prevádzkovateľa internetového obchodu calendulapharma.com/sk. Do poľa pre správu uveďte číslo objednávky a meno na objednávke.

Podrobnosti o transfere:

ERSTE BANK Hungary Zrt.
Calendula Pharma Co. Kft.
11600006-00000000-45602845

10.4.2. Platba kreditnou kartou Paypro:

Kupujúci berie na vedomie, že ak sa rozhodne platiť online, platobnú službu poskytuje spoločnosť Calendula Pharma Co. Ltd., PayPro S.A. (sídlo: Poznaň, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň, registrovaná na Okresnom súde v Poznani, registračné číslo 0000347935, daňové číslo Spoločenstva 7792369887) poskytuje spoločnosť PayProPro.s.s. (PayPro.co.uk). Spoločnosť PayPro poskytuje najvyššiu úroveň online bezpečnosti. Zaručuje bezpečnosť platieb a osobných údajov.

V prípade použitia online platobnej metódy môže byť potrebné zaznamenať údaje o kreditnej karte zákazníka v online rozhraní, vzhľadom na čo zákazník používa online platobnú metódu v každom prípade výlučne na vlastné riziko. V prípade zvolenia online spôsobu platby Spoločnosť nedostáva údaje o kreditnej karte Zákazníka, nemá k nim prístup a tieto údaje nie sú Spoločnosti odovzdávané. Tieto údaje spracúva výlučne spoločnosť PayPro S.A. a výberom spôsobu platby online a zadaním údajov o kreditnej karte Zákazník výslovne súhlasí s týmto spracovaním údajov.

Často kladené otázky spoločnosti Paypro: https://payproglobal.com/faq/

Vyhľadajte objednávku Paypro: https://payproglobal.com/customer-support#order-lookup

10.4.3. Platba cez PayPal:

Vďaka 192 miliónom aktívnych účtov vo viac ako 200 krajinách je nakupovanie cez PayPal bezpečné, pohodlné a dostupné pre každého.

Výhodou je, že PayPal uchováva vaše údaje v bezpečí rovnako ako komerčné banky. Vaše údaje spracováva v prísne šifrovanom systéme (SSL, https).

Keď sa zaregistrujete do služby PayPal, vytvoríte si účet PayPal, ku ktorému môžete pripojiť svoju kreditnú kartu (dôležité je, že musí byť oprávnená na platby online), aby sa pri nákupe považovala za platbu kreditnou kartou.

Ako prebieha platba?

Možnosti platby PayPal:

 • Ak už máte účet PayPal, musíte pri platbe zadať e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii. Zaplatiť môžete pomocou kreditnej karty priradenej k vášmu účtu.
 • Ak nie ste zaregistrovaní v systéme PayPal, musíte poskytnúť nasledujúce informácie, aby ste mohli zaplatiť za svoj nákup pomocou platobného systému PayPal:
  • Contry: krajina, v ktorej bola karta vydaná
  • Card Number: číslo bankovej karty
  • Expires: dátum skončenia platnosti kreditnej karty v poradí dd/mm
  • CSC: trojmiestny bezpečnostný kód na zadnej strane karty
  • First name: Kresťanské meno
  • Last name: Priezvisko
  • Address line 1: Adresa (ulica, číslo domu, dvere atď.)
  • Address line 2: Nepovinné pole
  • City: Mesto
  • State / Province / Region: Štát, provincia, región (okres)
  • Postal code: Poštové smerovacie číslo
  • Phone number: Telefónne číslo (formát napr. +36301234567)
  • E-mail: Potvrdenie bude zaslané na tu zadanú e-mailovú adresu
  • Password: Heslo.
  • Confirm password: Potvrdiť heslo
  • Agree & Continue: Schválenie

Viac informácií a registrácia cez PayPal: www.paypal.com

11. Právo na odstúpenie od zmluvy

11.1. Občiansky zákonník. Podľa § 8:1:1 ods. 1 bod 3 sa za spotrebiteľa považujú len fyzické osoby, ktoré konajú mimo rámca svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti, takže právnické osoby nemôžu bezdôvodne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy!

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa článku 20 vládneho nariadenia 45/2014 (26.II.). Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy

a) pre zmluvu o predaji tovaru

aa) výrobok,

ab) v prípade predaja viac ako jedného výrobku, ak sa každý výrobok dodáva v inom čase, posledný dodaný výrobok,

spotrebiteľom alebo treťou stranou, ktorá nie je dopravcom a ktorú spotrebiteľ určí, v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Nič v tomto bode nemá vplyv na právo spotrebiteľa uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu počas obdobia odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia tovaru.

Ak spotrebiteľ podal návrh na uzavretie zmluvy, má právo pred uzavretím zmluvy tento návrh odvolať, čím zaniká povinnosť podať návrh na uzavretie zmluvy.

11.2. Oznámenie o zrušení zmluvy, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo stanovené v článku 20 vládneho nariadenia 45/2014 (26.II.) prostredníctvom jasného vyhlásenia v tomto zmysle alebo podaním vyhlásenia zákazníckemu servisu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za uplatnené v lehote, ak spotrebiteľ v tejto lehote zašle svoje vyhlásenie. Lehota je 14 dní.

Dôkazné bremeno, že spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmto ustanovením, nesie spotrebiteľ.

Predávajúci potvrdí spotrebiteľovi odstúpenie od zmluvy bezodkladne po jeho doručení na elektronickom nosiči, ak je spotrebiteľovi právo na odstúpenie od zmluvy oznámené aj na jeho webovom sídle.

11.2.1. Povinnosti predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa

 • Povinnosť predávajúceho vrátiť peniaze:

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade s článkom 22 nariadenia vlády č. 45/2014 (26.II.), predávajúci vráti spotrebiteľovi celkovú sumu zaplatenú ako protihodnotu vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s plnením vrátane poplatku za doručenie, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sa o odstúpení dozvedel. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady spôsobené výberom iného spôsobu dopravy, ako je najmenej nákladný obvyklý spôsob dopravy.

 • Ako je predávajúci povinný vrátiť peniaze

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej ukončenia v súlade s článkom 22 vládneho nariadenia 45/2014 (26.II.) predávajúci vráti spotrebiteľovi vrátenú sumu rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil ako spôsob platby. Na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa môže predávajúci na vrátenie peňazí použiť iný spôsob platby, ale spotrebiteľovi sa v dôsledku toho neúčtuje žiadny dodatočný poplatok. Predávajúci nezodpovedá za žiadne oneskorenie spôsobené nesprávnym a/alebo nepresným číslom bankového účtu alebo poštovej adresy, ktoré spotrebiteľ uviedol.

 • Dodatočné náklady

Ak si spotrebiteľ výslovne zvolí iný spôsob doručenia ako najlacnejší obvyklý spôsob doručenia, predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ktoré z toho vyplývajú. V takom prípade sme povinní uhradiť náklady do výšky uvedeného bežného poplatku za doručenie.

 • Právo na zadržanie

Predávajúci môže zadržať sumu splatnú spotrebiteľovi, kým spotrebiteľ nevráti tovar alebo kým bez akýchkoľvek pochybností nepreukáže, že tovar vrátil, podľa toho, čo nastane skôr. Zásielky zaslané na dobierku alebo poštou nemôžeme prijať.

11.2.2. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo ukončenia záväzkov spotrebiteľa

 • Vrátenie výrobku

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade s článkom 22 nariadenia vlády 45/2014 (26.II.), musí výrobok bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátiť alebo odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie výrobku. Vrátenie sa považuje za včasné, ak spotrebiteľ vráti tovar pred uplynutím tejto lehoty.

 • Úhrada nákladov spojených s vrátením výrobku

Náklady spojené s vrátením výrobku znáša spotrebiteľ. Výrobok sa musí vrátiť na adresu predávajúceho. Ak spotrebiteľ vypovie zmluvu o poskytnutí služby uzavretú mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku po začatí plnenia, musí zaplatiť obchodníkovi poplatok primeraný poskytnutej službe do dňa oznámenia výpovede obchodníkovi. Suma, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť pomerne, sa určí na základe celkovej výšky odmeny stanovenej v zmluve zvýšenej o daň. Ak spotrebiteľ preukáže, že takto určená celková suma je neprimerane vysoká, pomerná suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty služieb poskytnutých do dátumu ukončenia zmluvy. Upozorňujeme, že nemôžeme prevziať výrobky vrátené na dobierku alebo poštovné.

 • Zodpovednosť spotrebiteľa za odpisy

Spotrebiteľ zodpovedá za znehodnotenie vyplývajúce z používania nad rámec používania potrebného na určenie povahy, vlastností a funkčnosti výrobku.

11.3. Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v týchto prípadoch

Predávajúci vás výslovne upozorňuje na skutočnosť, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy nemôžete uplatniť v prípadoch stanovených v článku 29 ods. 1 nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.):

a) v prípade zmluvy o poskytnutí služby po úplnom poskytnutí služby, ak podnik začal plnenie s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ uznal, že po úplnom poskytnutí služby stratí právo na odstúpenie od zmluvy;

b) pre výrobok alebo službu, ktorých cena alebo poplatok podliehajú výkyvom na finančnom trhu, ktoré sú mimo kontroly podniku a ktoré môžu nastať počas obdobia stanoveného na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy;

c) v prípade výrobku, ktorý nie je prefabrikovaným výrobkom, ktorý bol vyrobený podľa pokynov alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo výrobku, ktorý je jasne personalizovaný pre spotrebiteľa;

d) výrobky podliehajúce skaze alebo s krátkou životnosťou;

e) v prípade zapečatených výrobkov, ktoré sa po otvorení po doručení nemôžu vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov;

f) v súvislosti s výrobkom, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po preprave neoddeliteľne zmiešaný s inými výrobkami;

g) alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré podnik nemôže ovplyvniť, a ktorého cena bola dohodnutá medzi stranami v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ale zmluva sa plní až 30 dní po uzavretí zmluvy;

h) v prípade zmluvy o poskytovaní služieb, ak podnik na výslovnú žiadosť spotrebiteľa navštívi spotrebiteľa s cieľom vykonať naliehavú opravu alebo údržbu;

i) v prípade dodania kópie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak spotrebiteľ po dodaní obal otvoril;

j) v súvislosti s novinami, periodikami a časopismi, s výnimkou zmlúv o predplatnom;

(k) zmluvy uzavreté na verejnej dražbe;

(l) zmluvy o poskytnutí ubytovania, dopravy, prenájmu osobného automobilu, stravovania alebo služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami, okrem zmluvy o poskytnutí bývania, ak bola v zmluve stanovená lehota alebo doba plnenia;

(m) v súvislosti s digitálnym obsahom poskytovaným na nehmotnom nosiči, ak podnik začal plniť s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ súčasne s udelením tohto súhlasu uznal, že po začatí plnenia stratil právo na odstúpenie od zmluvy.

12. Výhrada práv, doložka o vlastníctve

Ak ste si už výrobok objednali, ale v čase doručenia ste ho nedostali (okrem prípadov, keď ste využili svoje právo na odstúpenie od zmluvy) alebo bol výrobok vrátený predávajúcemu bez uvedenia, že ste si ho nevyžiadali, predávajúci podmieni splnenie objednávky zaplatením kúpnej ceny a nákladov na doručenie vopred.

Predávajúci môže pozastaviť dodanie výrobku, kým sa nepresvedčí, že cena výrobku bola úspešne zaplatená prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadov výrobkov platených bankovým prevodom, keď kupujúci prevedie kúpnu cenu v mene členského štátu, v ktorom sa výrobok predáva, a predávajúci nedostane celú sumu kúpnej ceny a náklady na dodanie z dôvodu konverzie a bankových provízií a nákladov). Ak cena výrobku nebola zaplatená v plnej výške, predávajúci môže požiadať kupujúceho o doplnenie kúpnej ceny.

13. Zmiešané ustanovenia

Ak sa zistí, že niektorá časť týchto VOP je neplatná, nezákonná alebo nevykonateľná, platnosť, zákonnosť a vykonateľnosť ostatných častí tým nie je dotknutá.

Ak Spoločnosť neuplatní akékoľvek právo podľa týchto VOP, neuplatnenie takéhoto práva neznamená vzdanie sa takéhoto práva. Žiadne vzdanie sa práva nie je platné, pokiaľ nie je výslovne uvedené v písomnej forme. Ak Spoločnosť netrvá na dôslednom plnení podstatnej podmienky alebo ustanovenia týchto VOP pri jednej príležitosti, neznamená to, že sa vzdáva práva trvať na dôslednom plnení tejto podmienky alebo ustanovenia v budúcnosti.

Nákup prostredníctvom internetového obchodu znamená, že zákazník si je vedomý možností a obmedzení internetu a akceptuje ich. Zákazník berie na vedomie, že je jeho povinnosťou posúdiť možné riziká spojené s prehliadaním a nakupovaním a zabezpečiť bezpečné používanie svojho počítača a ochranu údajov v ňom uložených.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku vyššej moci alebo iných udalostí, ktoré sú mimo jej primeranej kontroly, okrem iného vrátane

 • z používania alebo nesprávneho fungovania tejto webovej stránky,
 • zmena údajov kýmkoľvek,
 • oneskorenia pri prenose informácií,
 • vírusy,
 • zlyhanie softvéru, zlyhanie internetovej siete, iné technické poruchy,
 • zlyhanie linky alebo systému.
 • Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť, ak je oneskorenie dodávky alebo iný problém alebo chyba spôsobená nepresnými a/alebo nesprávnymi informáciami poskytnutými zákazníkom.

Spoločnosť vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie používateľov webovej stránky.

Spoločnosť a Zákazník sa budú snažiť urovnať svoje spory zmierom.

14. Politika vybavovania sťažností

Cieľom nášho obchodu je vybaviť všetky objednávky v správnej kvalite a k plnej spokojnosti zákazníka. Ak má zákazník akékoľvek sťažnosti týkajúce sa zmluvy alebo jej plnenia, môže zaslať sťažnosť na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo listom.

Naša spoločnosť bezodkladne prešetrí ústnu sťažnosť a podľa potreby vykoná nápravu. Ak zákazník nesúhlasí s vybavením sťažnosti, naša spoločnosť bezodkladne vyhotoví záznam o sťažnosti a svojom stanovisku k sťažnosti a kópiu poskytne zákazníkovi. Ak nie je možné sťažnosť prešetriť okamžite, Spoločnosť vyhotoví záznam o sťažnosti a poskytne Zákazníkovi jeho kópiu.

Zákazník môže zaslať sťažnosť e-mailom na adresu contact@calendulapharma.com alebo poštou na poštovú adresu Darázsi 3, 8653 Ádánd. Dodávateľ prešetrí sťažnosť zákazníka do 30 dní a písomne informuje zákazníka o výsledku prešetrenia a o opravných prostriedkoch, ktoré má zákazník k dispozícii. Kópia odpovede sa uchováva 3 roky a na požiadanie sa predloží kontrolným orgánom.

15. Autorské práva

Keďže webová stránka https://www.calendulapharma.com je autorským dielom, je zakázané sťahovať (reprodukovať), verejne prenášať, inak používať, elektronicky uchovávať, spracovávať a predávať obsah webovej stránky https://www.calendulapharma.com/sk alebo jej časti bez písomného súhlasu spoločnosti.

Akýkoľvek materiál z webovej stránky https://www. calendulapharma.com/sk a jej databázy sa môže reprodukovať len s písomným súhlasom prostredníctvom odkazu na túto webovú stránku.

Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva na všetky prvky svojej služby, svoje doménové mená, sekundárne doménové mená z nich vytvorené a svoj internetový reklamný priestor.

Úprava alebo dekompilácia obsahu webovej stránky alebo jej častí; vytváranie identifikátorov a hesiel zákazníka nekalým spôsobom; používanie akejkoľvek aplikácie, ktorá umožňuje úpravu alebo indexovanie webovej stránky alebo jej časti.

16. Ochrana údajov

Zásady ochrany osobných údajov tejto webovej stránky sú k dispozícii na adrese: https://calendulapharma.com/sk/oznamenie-ochrane-osobnych-udajov/

17. Príslušné právne predpisy

Zmluva sa riadi ustanoveniami maďarského práva, najmä týmito zákonmi:

 • Zákon CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti
 • Zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku
 • Vládne nariadenie č. 151/2003 (IX.22.) o povinnej záruke na spotrebný tovar dlhodobej spotreby
 • vládne nariadenie č. 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi
 • Vyhláška NGM č. 19/2014 (IV.29.) o procesných pravidlách vybavovania reklamácií v súvislosti so zárukou a zárukou na tovar predaný na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom
 • Zákon LXXVI z roku 1999 o autorskom práve
 • Zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o boji proti neodôvodneným územným obmedzeniam a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, bydliska alebo sídla kupujúceho na vnútornom trhu a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Dátum nadobudnutia platnosti týchto VOP: 20.04.2023

© Calendula Pharma 2023 - Všetky práva vyhradené