Výživové doplnky a bylinkové čaje z prírodných surovín

ÚvodZásady ochrany osobných údajov

Informácie o správe údajov na webovej lokalite spoločnosti Calendula Pharma Co.Ltd. www.calendulapharma.com a Všeobecné obchodné podmienky pre jej obchodných partnerov

1:
Calendula Pharma Co.Ltd., Darázsi u. 3, 8653 Ádánd, Maďarsko, vykonáva svoje činnosti v oblasti správy údajov v súlade s ustanoveniami zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií / Info tv. Účelom týchto informácií je informovať návštevníkov webových stránok spoločnosti o údajoch, ktoré spoločnosť spracúva na webových stránkach, a poskytnúť im informácie o
ďalších činnostiach súvisiacich so spracovaním údajov. Pojmy použité v tomto oznámení sú rovnaké ako pojmy definované v infozákone.

2. Definície:
– dotknutá osoba: každá určená fyzická osoba, ktorá je identifikovaná alebo môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo na základe osobných údajov.
– osobné údaje: údaje, ktoré možno priradiť k dotknutej osobe, najmä meno, identifikátor dotknutej osoby a jeden alebo viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotknutej osoby, a závery, ktoré z nich možno vyvodiť v súvislosti s dotknutou osobou.
– osobitné kategórie údajov: údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, národnostných alebo etnických menšín, politických názorov, politických názorov, straníckych názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, členstva v politických stranách, zdravia, patologických stavov, sexuálneho života
– súbor údajov: súbor údajov spravovaných v systéme registrov
– „osobné údaje z trestného konania“ sú osobné údaje týkajúce sa trestného činu alebo trestného konania, ktoré boli vytvorené v priebehu trestného konania alebo pred jeho začatím, orgánmi príslušnými na stíhanie alebo vyšetrovanie trestných činov a orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré môžu byť spojené s dotknutými osobami, a osobné údaje týkajúce sa registra trestov
– súhlas: dobrovoľný a výslovný prejav vôle dotknutej osoby, založený na primeraných informáciách, ktorým dáva jednoznačný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vcelku alebo čiastočne.
– námietka: vyhlásenie dotknutej osoby, v ktorom namieta proti spracúvaniu svojich osobných údajov a žiada o ukončenie spracúvania alebo vymazanie spracúvaných údajov.
– prevádzkovateľ: fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely spracúvania údajov, prijíma rozhodnutia týkajúce sa spracúvania (vrátane použitých prostriedkov) a vykonáva ich alebo ich nechá vykonať spracovateľom vo svojom mene.
– „spracúvanie“ je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s údajmi bez ohľadu na použitý postup, najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, evidovanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmena, používanie, nahliadanie, zverejňovanie, prenos, zosúladenie alebo kombinácia, blokovanie, vymazanie a zničenie a zabránenie ďalšiemu používaniu údajov.
– ďalší prenos údajov: sprístupnenie údajov určenej tretej strane.
– sprístupnenie: sprístupnenie údajov akejkoľvek osobe.
– vymazanie: znemožnenie rozpoznania údajov takým spôsobom, že ich už nie je možné získať späť.
– označenie údajov: označenie údajov identifikačnou značkou na ich odlíšenie.
– blokovanie údajov: označenie údajov identifikačnou značkou na účely obmedzenia ich ďalšieho spracovania natrvalo alebo na obmedzený čas.
– zničenie údajov: úplné fyzické zničenie dátového média obsahujúceho údaje.
– „spracúvanie“ je vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami spracúvania údajov bez ohľadu na metódy a prostriedky použité na vykonávanie operácií a miesto použitia za predpokladu, že technická úloha sa vykonáva na údajoch.
– „spracovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý vykonáva spracovanie údajov na základe zmluvy vrátane zmluvy uzavretej podľa právneho predpisu s prevádzkovateľom.
– „súbor údajov“ je akýkoľvek štruktúrovaný, funkčne alebo geograficky centralizovaný, decentralizovaný alebo rozptýlený súbor osobných údajov prístupný na základe stanovených kritérií
– porušenie ochrany údajov: nezákonné spracovanie alebo spracúvanie osobných údajov, neoprávnený prístup, zverejnenie, prenos, vymazanie, zmena alebo zničenie
– tretia strana: fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ.
– tretia krajina: akýkoľvek štát iný ako štát EHP.

Spolupráca so zákazníkmi:

Účel spracovania:
Poskytnutím možnosti prihlásenia na webovej stránke spoločnosti poskytuje spoločnosť potenciálnym partnerom možnosť nadviazať priamy kontakt s určenou kontaktnou osobou spoločnosti. Prevádzkovateľ nebude prenášať dotknuté osobné údaje tretím stranám alebo spoločnostiam na účely priameho marketingu a priameho marketingu. Použitie údajov je podmienené súhlasom s Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Rozsah spracúvaných údajov:

Meno / názov spoločnosti / telefónne číslo, e-mailová adresa.
Právny základ spracovania. Spracovanie údajov partnerov sa považuje za údaje zákazníkov, a preto nie je registrované orgánom na ochranu údajov.

Trvanie spracovania:

Až do odvolania súhlasu partnera.
Pravidlá zasielania informačných bulletinov:
Účel spracúvania:
Prevádzkovateľ údajov zasiela svojim partnerom newslettre s cieľom poskytovať fyzickým alebo právnickým osobám individuálne zľavy, personalizované ponuky a priame informácie o aktuálnych ponukách a akciách. Prevádzkovateľ neposkytuje dotknuté osobné údaje tretím stranám alebo spoločnostiam na účely priameho marketingu a priameho marketingu. Zasielanie informačných bulletinov si vyžaduje súhlas s vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Rozsah spracúvaných údajov:

– V prípade fyzických osôb: meno, e-mailová adresa.
– Pre právnické osoby: názov, sídlo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa.
Právny základ spracovania.

Trvanie spracovania:

Až do odvolania súhlasu partnera.

Vyhlásenie o spracovaní údajov týkajúcich sa online platby kreditnou kartou

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Calendula Pharma Co. Ltd. (sídlo: 8653 Ádánd, Darázsi utca 3.) v databáze používateľov https://calendulapharmacy.com/hu/ spoločnosti BIG FISH Payment Services Kft. (sídlo: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.) ako spracovateľovi údajov. Rozsah prenášaných údajov: meno a priezvisko, priezvisko, meno, IP adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, posledné štyri číslice čísla kreditnej karty. Účel prenosu údajov: uskutočnenie dátovej komunikácie potrebnej pre platobné transakcie medzi obchodníkom a systémom poskytovateľa platobných služieb, zabezpečenie sledovateľnosti transakcií pre partnerov obchodníka.

Opravné prostriedky:

Dotknutá osoba môže byť po predchádzajúcej dohode informovaná o spracovaní svojich údajov a požiadať o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov, a to od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hod. bez zvukového záznamu. Prevádzkovateľ sťažnosť prešetrí a poskytne písomné informácie v čo najkratšom čase odo dňa podania žiadosti, najneskôr však do 15 dní. Ak sú osobné údaje zaznamenané prevádzkovateľom nepresné, prevádzkovateľ ich upraví, ak sú k dispozícii presné osobné údaje. Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje, ak:
– ak je spracúvanie nezákonné
– neúplné alebo nesprávne a tento stav nemožno zákonným spôsobom napraviť
– ak o to požiada dotknutá osoba
– účel spracúvania sa skončil alebo uplynulo obdobie, na ktoré sa údaje zhromažďovali
– to nariadil súd alebo orgán verejnej moci
V prípade porušenia práv dotknutej osoby alebo ak chce podať sťažnosť, môže tak urobiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov alebo sa obrátiť na tieto orgány:
– Calendula Pharma Co. Ltd. 8653 Ádánd, Darázsi u. 3.
– 27, Markó u., 1055 10655, Budapešť Mestský súd v Budapešti
– 3, Bajcsy-Zsilinszky u. 3, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

– Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

© Calendula Pharma 2023 - Všetky práva vyhradené