Táplálékkiegészítők és gyógyteák természetes alapanyagokból

FőoldalAdatkezelési tájékoztató

Tájékoztató a Calendula Pharma Co.Kft. www.calendulapharma.com honlapján megvalósuló adatkezelésről, illetve az üzleti partnereire vonatkozó Általános Szerződési Feltételekről

1. A tájékoztató célja:
A Calendula Pharma Co.Kft. 8653 Ádánd, Darázsi u. 3. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben / Info tv. / foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság honlapjait megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak aTársaság által a honlapon kezelt adatokról, és az
adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal.

2. Fogalmi meghatározások:
– érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
– személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
– különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat
– adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
– bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat
– hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes
adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
– tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.
– adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
– adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
– nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
– adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
– adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
– adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
– adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
– adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
– adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
– adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
– harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
– harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT – állam.

Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:
Az adatkezelés célja:
A Társaság honlapján történő bejelentkezési lehetőséggel lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Adatkezelő a kapcsolódó személyes adatokat direktmarketing és közvetlen üzletszerzés céljából harmadik félnek ill. vállalkozásnak nem továbbít. A használatához adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre:

Név / Cégnév / telefonszám, email cím
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama:

A partner hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.
Hírlevél küldésre vonatkozó szabályok:
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelő partnereinek Hírleveleket küld, melynek célja a természetes személyek ill. jogi személyek részére történő egyedi kedvezmények biztosítása, személyre szóló ajánlatok elkészítése, és közvetlen tájékoztatás aktuális ajánlatokról és akciókról. Adatkezelő a kapcsolódó személyes adatokat direktmarketing és közvetlen üzletszerzés céljából harmadik félnek ill. vállalkozásnak nem továbbít. A hírlevél küldéshez adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre:

– Természetes személy esetén: Név, email cím
– Jogi személy esetén: Megnevezés, székhely, adószám, email cím
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker tv 13 §. ill. a Grttv 6.§

Az adatkezelés időtartama:

A partner hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig

Nyilatkozat adatkezelésről online bankkártyás fizetés esetén

Elfogadom, hogy a(z) Calendula Pharma Co. Kft. (Székhely: 8653 Ádánd, Darázsi utca 3.) által a(z) https://calendulapharmacy.com/hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 8-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre. Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:
– ha kezelése jogellenes
– az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
– az érintett kéri
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt
– ezt bíróság vagy hatóság elrendelte
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
– Calendula Pharma Co.Kft. 8653 Ádánd, Darázsi u. 3.
– Fővárosi Törvényszék Markó u. 27, 1055
– Kaposvári Törvényszék Bajcsy-Zsilinszky u. 3, 7400
– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

© Calendula Pharma 2023 - Minden jog fenntartva