Výživové doplnky a bylinkové čaje z prírodných surovín

ÚvodOznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

CALENDULAPHARMA.COM

1. Správcovia údajov / spracovatelia údajov

Správca údajov, spracovateľ údajov, prevádzkovateľ – vlastník webovej stránky

ďalej len „WT

Meno / názov spoločnosti: Calendula Pharma Co. Kft.
Sídlo: 8653 Ádánd, Darázsi u. 3., HU
Daňové číslo: 23048081-2-14
Telefón: +36 84 357 920; +36 30 22 88 962
E-mail: contact@calendulapharma.com; calendulapharma1@gmail.com
Názov webovej stránky, adresa: https://calendulapharma.com/
Kontaktné údaje oznámenia o ochrane osobných údajov: https://calendulapharma.com/sk/oznamenie-ochrane-osobnych-udajov/

 

Názov poskytovateľa služieb, prevádzkovateľa údajov

ďalej len „TSZ

Depozitár: Serverový park pôsobiaci v Európskej únii

 

Meno / názov spoločnosti: Paprikasoft Kft
Sídlo: 8600 Siófok, Aradi vértanúk útja 36., HU
Daňové číslo: 23457300-2-14
Telefón: +36 20 414 0284
E-mail: office@paprikasoft.com
Názov webovej stránky, adresa: https://www.paprikasoft.com/
Kontaktné údaje oznámenia o ochrane osobných údajov: https://www.paprikasoft.com/adatvedelmi-nyilatkozat

 

Google Analytics

ďalej len GA

Meno / názov spoločnosti: Google Ireland Ltd.
Sídlo: Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin
Poštová adresa: Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin
E-mail: googleirelandlobbyingreturn-external@google.com
Telefón: +1 5431000

 

Iný správca údajov, spracovateľ údajov – Google

Meno / názov spoločnosti: Google LLC
Sídlo: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Unites States
Dôvod spracovania: Vyžadovanie informácií a štatistík o návštevách webových stránok, zdieľanie súborov týkajúcich sa prevádzky IT, vývoja a technického zázemia.
Činnosti spracovania údajov: Zbieranie anonymných štatistík návštevníkov, prevádzkovanie systému zdieľania súborov
Tí, ktorých sa to týka: Všetci návštevníci, aktívni používatelia

 

Spracovateľ online platieb, správca údajov – Paypal

Meno / názov spoločnosti: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Sídlo: R.C.S. Luxembourg B 118 349
E-mail: customerservice@paypal.com
Telefón: +14029352050
Činnosti spracovania údajov: Poskytovanie online platobných služieb
Tí, ktorých sa to týka: Používateľ kupujúci produkt pomocou platobnej metódy Paypal

 

Spracovateľ online platieb, správca údajov – Paypro

Meno / názov spoločnosti: PayPro S.A.
Sídlo: Poznań, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
E-mail: accounts@payproglobal.com
Telefón: +1-647-977-7769
Dôvod spracovania: Poskytovanie online platobných služieb
Tí, ktorých sa to týka: Používateľ kupujúci produkt pomocou platobnej metódy Paypal

 

V prípade platby bankovým prevodom spracovateľ, správca

Meno / názov spoločnosti: ERSTE Bank Hungary Zrt. 
Sídlo: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., HU
Poštová adresa: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., HU
E-mail: erste@erstebank.hu
Telefón: +36 1 298-0222
Dôvod spracovania: Spracovanie spôsobu platby prevodom
Tí, ktorých sa to týka: Používateľ, ktorý si zakúpi produkt pomocou metódy platby prevodom

 

Fakturačné údaje, spracovateľ údajov, správca údajov

Meno / názov spoločnosti: Revolution Software Kft.
Sídlo: 1133 Budapest Váci út 76., HU
Daňové číslo: 10770319-2-41
Telefón: +36 1 461-8090
E-mail: gdpr@revolution.hu
Dôvod spracovania: Fakturačná služba
Tí, ktorých sa to týka: Všetci používatelia, ktorí si produkt zakúpia.

 

Ďalší používaní spracovatelia údajov

Meno / názov spoločnosti: Loyal Consulting Business Group Kft.
Sídlo: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 2. em. 206., HU
Daňové číslo: 12516265-2-42
Telefón: +36 1 323-0758
Email: info@lcbg.hu
Dôvod spracovania: Účtovné služby
Tí, ktorých sa to týka: Všetci používatelia, ktorí si produkt zakúpia.

 

Meno / názov spoločnosti: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Sídlo: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., HU
Telefón: +36 29 88 66 70
Email: info@gls-hungary.com
Dôvod spracovania: Výkonnosť služieb – Dodanie objednaných produktov
Tí, ktorých sa to týka: Všetci zákazníci, ktorí si objednajú produkt a využijú doručenie domov alebo doručenie balíka

 

2. Definície

 • GDPR (General Data Protection Regulation): je nariadenie Európskej únie (Európskeho parlamentu a Rady) 2016/679 o ochrane údajov;
 • Spracovanie údajov: akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uschovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, zverejňovanie, prenos, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo ničenie;
 • Spracovateľ: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 • Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • Špeciálne údaje: osobné údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, genetické údaje alebo biometrické údaje odhaľujúce totožnosť fyzických osôb, zdravotné údaje a osobné údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzických osôb;
 • Správca údajov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracúvania určené právom Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá na jeho určenie môžu byť tiež určené právom Únie alebo členského štátu;
 • Súhlas dotknutej osoby: slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to vyhlásením alebo úkonom, ktorým vyjadruje svoj jednoznačný súhlas;
 • Prenos údajov: ak sa údaje poskytnú určenej tretej strane;
 • Zverejnenie: ak sa údaje sprístupnia komukoľvek;
 • Vymazanie údajov: údaje, ktoré sa stali nerozpoznateľnými takým spôsobom, že ich nemožno obnoviť; automatizovaný súbor údajov: súbor údajov, ktoré sa spracovávajú automaticky;
 • Strojové spracovanie: zahŕňa tieto operácie, ak sa vykonávajú úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami: ukladanie údajov, logické alebo aritmetické operácie s údajmi, zmena, vymazanie, vyhľadávanie a šírenie údajov.
 • Incidenty súvisiace s ochranou údajov: porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným údajom.
 • Tretia strana: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný subjekt iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo osoby, ktoré sú pod priamym vedením prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.
 • Návštevník: návštevníci webovej stránky calendulapharma.com/sk
 • Používateľ: registrovaní členovia webovej stránky calendulapharma.com/sk
 • Zákazník: návštevníci webovej stránky, ktorí sa pokúšajú využiť službu, zaregistrovať sa ako zákazník s úmyslom uskutočniť nákup

Prevádzkovateľ prevádzkuje internetový obchod pre používateľov a návštevníkov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky calendulapharma.com/sk s doplnkami stravy z liečivých bylín.

Návštevníci môžu navštíviť, prezerať a prechádzať obsah umiestnený a uverejnený na webovej stránke bez registrácie (bez uvedenia používateľského mena, hesla, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, dodacej a fakturačnej adresy).

3. Usmernenia pre správu a spracovanie údajov

3.1. Prevádzkovateľ(i) a sprostredkovateľ(i) vyhlasujú, že budú spracúvať osobné údaje v súlade s ustanoveniami tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a budú dodržiavať platné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o:

3.1.1. Prevádzkovateľ údajov sa zaväzuje zverejniť jasné, viditeľné a jednoznačné informačné oznámenie (oznámenie o ochrane osobných údajov), v ktorom používateľov alebo návštevníkov informuje o spôsobe, účele a zásadách zhromažďovania údajov pred zaznamenaním, registráciou alebo spracovaním ich údajov. Spracúvanie osobných údajov musí byť pre dotknutú osobu zákonné, spravodlivé a transparentné.

3.1.2. Okrem toho správca údajov upozorňuje používateľa na dobrovoľný charakter poskytovania údajov.

Vo všetkých prípadoch, keď správca údajov požaduje od návštevníkov a používateľov osobné údaje, sa návštevníci a používatelia môžu slobodne rozhodnúť, či požadované informácie poskytnú alebo nie, a to po prečítaní a pochopení požadovaného informačného textu. Ak však osoba osobné údaje neposkytne, môže sa stať, že nebude môcť využívať služby prevádzkovateľa, pre ktoré sa poskytnutie osobných údajov vyžaduje.

3.1.3. Dotknutá osoba musí byť informovaná o účeloch spracovania a o tom, kto bude údaje spracovávať. Osobné údaje sa môžu zhromažďovať len na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a prevádzkovateľ ich nesmie spracúvať spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“);

3.1.4. Vo všetkých prípadoch, keď má správca údajov v úmysle použiť poskytnuté údaje na iné účely, než na ktoré boli pôvodne zhromaždené, správca údajov o tom informuje používateľa a získa jeho predchádzajúci výslovný súhlas alebo mu poskytne možnosť takéto použitie zakázať.

3.1.5. Účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, musia byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné.

3.1.6. Osobné údaje musia byť presné a aktuálne. Nepresné osobné údaje sa musia bezodkladne vymazať.

3.1.7. Osobné údaje sa musia uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, a to na dobu nie dlhšiu, ako je nevyhnutné. Osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, len ak ide o archiváciu vo verejnom záujme, vedecký a historický výskum alebo štatistické účely.

3.1.8. Osobné údaje sa musia spracúvať takým spôsobom, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to použitím vhodných technických alebo organizačných opatrení.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť údajov, prijať technické a organizačné opatrenia a stanoviť procesné pravidlá, aby sa zabezpečila ochrana zaznamenaných, uložených alebo spracúvaných údajov a aby sa zabránilo ich zničeniu, neoprávnenému použitiu alebo neoprávnenej zmene. Zaväzuje sa tiež požadovať od akejkoľvek tretej strany, ktorej môže údaje zasielať alebo prenášať, aby v tejto súvislosti plnila svoje povinnosti.

3.1.9. Informácie o spracúvaní sa poskytujú aj v prípade, ak zákon stanovuje začlenenie údajov prenosom alebo prepojením z existujúceho spracúvania.

3.1.10. Zásady ochrany údajov sa vzťahujú na všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

3.1.11. Prevádzkovateľ pri zhromažďovaní, zaznamenávaní a spracúvaní údajov vo všetkých prípadoch dodržiava obmedzenia stanovené v zásadách a na žiadosť dotknutej osoby ju o svojich činnostiach informuje elektronickou poštou. Prevádzkovateľ údajov sa zaväzuje, že nebude ukladať žiadne sankcie používateľovi, ktorý odmietne poskytnúť nepovinné údaje.

3.1.12. Osobne identifikovateľné údaje a informácie sú osobné údaje týkajúce sa fyzických osôb, ktoré umožňujú ich osobnú identifikáciu, nadviazanie komunikačného spojenia s nimi alebo určenie ich fyzickej polohy, okrem iného vrátane ich mena, adresy, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy.

3.1.13. Za osobné údaje sa nepovažujú anonymné informácie, ktoré sa zhromažďujú spôsobom, ktorý vylučuje možnosť osobnej identifikácie a nemožno ich spojiť s fyzickou osobou, ani demografické údaje, ktoré sa zhromažďujú spôsobom, ktorý ich nespája s osobnými údajmi identifikovateľných osôb, a teda ich nemožno spojiť s fyzickou osobou.

3.1.14. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka ochrany osobných údajov návštevníkov, registrovaných používateľov, ktoré nie sú určené na zverejnenie, ale sú sprístupnené správcovi údajov, prevádzkovateľovi. Ak osoba dobrovoľne zverejní niektoré alebo všetky svoje osobné údaje, na takéto informácie sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje.

3.1.15. Vo všetkých prípadoch uvedieme, ktoré údaje od vás žiadame poskytnúť „povinne“ počas registrácie, na aké účely a za akých podmienok. Pojem „povinné“ v tomto prípade neznamená povinný charakter zberu údajov, ale skutočnosť, že existujú niektoré záznamy, bez ktorých nie je možné registráciu úspešne dokončiť, takže ponechanie niektorých polí prázdnych alebo ich nesprávne vyplnenie môže viesť k zamietnutiu registrácie.

3.1.16. Osobné údaje poskytnuté návštevníkmi a používateľmi nebudú za žiadnych okolností sprístupnené tretím stranám, pokiaľ na to nebudú mať oprávnenie.

Ak však Prevádzkovateľa požiadajú príslušné orgány o poskytnutie osobných údajov spôsobom vyžadovaným zákonom (napr. v prípade podozrenia z trestného činu, úradného príkazu na zaistenie údajov), poskytneme požadované a dostupné informácie v súlade s našou zákonnou povinnosťou.

V prípade, že nám naši Používatelia poskytnú osobné údaje, podnikneme všetky potrebné kroky na zaistenie bezpečnosti týchto údajov – a to tak počas sieťovej komunikácie (t. j. online spracovania), ako aj počas ich ukladania a uchovávania (t. j. offline spracovania).

3.1.17. Týmto spôsobom ako správca údajov zabezpečíme, aby boli osobné údaje Používateľov aktuálne, presné a včasné.

3.1.18. Ak ktorýkoľvek Používateľ požiada, aby sme jeho osobné údaje vymazali z našich vlastných systémov (samozrejme, v určitých prípadoch pod podmienkou, že už nebude môcť využívať službu, ku ktorej patril, alebo spôsobom, že ju nebude môcť využívať), urobíme tak bezodkladne.

3.1.19. V prípade online platieb môže správca údajov po predchádzajúcom informovaní registrovaného používateľa poskytnúť e-mailovú adresu, meno a telefónne číslo priradené k profilu používateľa poskytovateľovi platobných služieb na účely poskytovania pomoci používateľom v oblasti služieb zákazníkom, potvrdzovania transakcií a analýzy podvodov.

4. Ďalšie ochranné opatrenia na ochranu vašich údajov

V nasledujúcich častiach vás upozorňujeme na práva všetkých dotknutých osôb.

4.1 Dotknutá osoba má právo byť informovaná o svojich údajoch a ich spracovaní (právo dotknutej osoby na prístup).

4.2 Dotknutá osoba má právo na základe svojej priamej žiadosti dosiahnuť obmedzenie spracúvania zo strany prevádzkovateľa, ak sa uplatní niektorý z dôvodov uvedených v tomto dokumente:

4.2.1. Dotknutá osoba spochybňuje presnosť svojich osobných údajov; v takom prípade sa obmedzenie uplatňuje počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť osobných údajov;

4.2.2. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania;

4.2.3. ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

4.2.4. ak dotknutá osoba oprávnene namietala proti spracúvaniu; v tomto prípade je obmedzenie obmedzené na

2.4.5. Ak dotknutá osoba oprávnene namietala proti spracúvaniu, obmedzenie sa uplatňuje na obdobie, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

4.3. Dotknutá osoba má právo získať informácie o automatizovanom spracúvaní osobných údajov, jeho hlavných účeloch a totožnosti, bydlisku alebo sídle prevádzkovateľa.

4.4. Dotknutá osoba má právo byť v primeraných intervaloch a bez zbytočného odkladu a bez zbytočných nákladov informovaná o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, uchovávajú v automatizovanej evidencii, a má právo na informácie o týchto údajoch vo forme, ktorej rozumie.

4.5. Dotknutá osoba má v odôvodnených prípadoch právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov bez zbytočného odkladu (právo byť zabudnutý). Prevádzkovateľ informuje všetkých príjemcov, ktorým alebo ktorým boli osobné údaje poskytnuté, o každej oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.

4.6. Dotknutá osoba má právo získať v priebehu spracúvania založeného na súhlase, v prípade automatizovaného spracúvania, informácie, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti Calendula Pharma Co. Ltd. v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte, a na získanie osobných údajov, ktoré poskytla spoločnosti Calendula Pharma Co. Ltd. preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi. Uplatnenie tohto práva nesmie porušovať právo byť zabudnutý a nesmie mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

4.7 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach;

4.8 Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou okolností uvedených v článku 22 GDPR (automatizované rozhodovanie);

4.9. Dotknutá osoba má právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa nevyhovie jej žiadosti o informácie alebo v odôvodnených prípadoch o oznámenie, opravu alebo vymazanie, ako to ustanovuje zákon. 4.10. Prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby poskytne informácie o údajoch spracúvaných prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorého poveril spracúvaním, o účeloch, právnom základe a trvaní spracúvania, o názve, adrese (sídle) a činnostiach sprostredkovateľa v súvislosti so spracúvaním, ako aj o osobách, ktorým sa údaje poskytujú alebo poskytli, a o účeloch, na ktoré sa údaje poskytujú. Prevádzkovateľ poskytne informácie písomne v zrozumiteľnej forme v čo najkratšom čase odo dňa podania žiadosti, najneskôr však do 30 dní. V prípade porušenia svojich práv môže dotknutá osoba podať žalobu proti prevádzkovateľovi na súde. Prevádzkovateľ zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú inej osobe nezákonným spracovaním údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek na technickú ochranu údajov nahradiť dotknutej osobe škodu spôsobenú inej osobe.

Prevádzkovateľ zodpovedá dotknutej osobe aj za škodu spôsobenú iným spracovateľom údajov, ktorého zamestnáva. Prevádzkovateľ údajov sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou príčinou mimo rozsahu spracúvania. Náhrada škody sa nevypláca, ak škoda vznikla v dôsledku úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti osoby, ktorá ju utrpela.

5. Spracúvané údaje a ich právny základ

5.1. Právny základ spracúvaných údajov

Ustanovenia o správe údajov a ochrane osobných údajov návštevníkov sa vzťahujú len na fyzické osoby, keďže aj osobné údaje možno chápať len vo vzťahu k fyzickým osobám (podľa zákona CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií), preto sú tieto zásady ochrany osobných údajov záväzné len vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré sa zaregistrujú na webovej stránke.

5.1.1 Právnym základom spracúvania podľa bodu 5.2.1 je súhlas dotknutých osôb a oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.1.2 Právnym základom pre spracovanie údajov podľa bodov 5.2.3 – 5.2.6 je súhlas dotknutých osôb. Dotknuté osoby udeľujú svoj súhlas počas registrácie zaškrtnutím políčka pri každom účele spracovania a následným poskytnutím svojich osobných údajov (napr. používateľského mena, hesla, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, doručovacej a fakturačnej adresy).

5.1.3 Právnym základom spracúvania údajov podľa bodu 5.2.2 sú najmä § 169 a 202 zákona CXXVII z roku 2017 o dani z pridanej hodnoty a § 167 zákona C z roku 2000 o účtovníctve.

5.1.4 Právnym základom spracúvania údajov podľa bodov 5.2.5 a 5.2.6 je oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Používatelia webovej lokality súhlasia s fungovaním súborov cookie kliknutím na tlačidlo „Prihlásenie“ pri vstupe na webovú lokalitu a prihlásení sa na ňu ako návštevník aj ako registrovaný používateľ. V prípade súhlasu s používaním súborov cookie sa informácie a súhlas vzťahujú aj na používanie Webovej lokality pri následných pripojeniach k zariadeniu používateľa.

5.2. Rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania údajov

Osobné údaje sa môžu spracúvať len na stanovené účely a pri výkone práv a povinností

na splnenie povinnosti. Vo všetkých fázach musí byť spracúvanie v súlade s týmto účelom.

Spracúvať sa môžu len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely spracúvania.

nevyhnutné na dosiahnutie tohto účelu, sú primerané tomuto účelu a uchovávajú sa len v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie tohto účelu.

5.2.1. Účel spracovania: poskytovanie služieb internetového obchodu, plnenie súvisiacich zmluvných práv a povinností.

Spracúvané údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo*, telefónne číslo, doručovacia adresa.

Okrem toho spracúvame aj nasledujúce údaje, aby sme zabezpečili kvalitu služby, dodržiavali všeobecné podmienky a oprávnený záujem poskytovateľa služby:

údaje o volaniach (číslo hovoru, čas volania, dĺžka trvania) a súbory denníkov o používaní funkcií poskytovaných systémom.

*Heslo podľa výberu používateľa, ktoré sa zadáva do databázy v zašifrovanej podobe v súlade s technickými a právnymi požiadavkami súčasnosti. Heslá nie sú prístupné správcom údajov v nezašifrovanej podobe.

5.2.2. Účel spracovania údajov: plnenie zákonných daňových a účtovných povinností (účtovníctvo, dane).

Spracúvané údaje: osobné údaje v zmysle zákona, najmä fakturačné meno,

názov spoločnosti, daňové identifikačné číslo, fakturačná adresa, e-mailová adresa, platobné údaje.

5.2.3. Účel spracúvania: použitie na marketingové účely, zasielanie newsletterov (obchodných ponúk), použitie na účely priameho marketingu.

Spracúvané údaje: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo.

5.2.4. Účel spracúvania: informovanie používateľov, poskytovanie služieb.

Spracúvané údaje: údaje uvedené v bode 5.2.1.

5.2.5. Pri návšteve webovej stránky calendulapharma.com/sk sa na serveroch TSZ zaznamenávajú určité parametre Návštevníkov a Používateľov, ku ktorým môže mať WT prístup.

Tieto parametre zaznamenávania – automaticky zaznamenávané – môžu byť nasledujúce, v závislosti od toho, čo dokáže programový kód webovej stránky identifikovať pre daného návštevníka:

 • Čas prístupu, čas strávený na webovej stránke, činnosť vykonaná počas tohto času, čas odchodu
 • typ prehliadača, rozlíšenie, jazyk, operačný systém, typ počítačového zariadenia, ktoré návštevník používa
 • IP adresa návštevníka

Účelom spracovania týchto údajov je zabezpečiť kvalitu a poskytnúť spoločnosti WT štatistické údaje o webovej lokalite. Doba trvania tohto spracovania je 365 dní – pokiaľ návštevník nepožiada o iný spôsob, a to uvedením svojej žiadosti o vymazanie na jednom z kontaktných údajov WT uvedených v týchto informáciách.

5.2.6 Súbory cookie: súbory cookie sú informácie automaticky zaznamenávané servermi TSZ. Správca fondov používa nasledujúce súbory cookie:

(a) Súbory cookie relácie.

(b) Funkčné súbory cookie

Účely, právny základ, trvanie a ďalšie informácie o súboroch cookie sú uvedené v časti 10 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

5.3. Automatizované rozhodovanie

Správca údajov používa automatizované rozhodovanie (profilovanie) na vypracovanie nasledujúcich zľavových ponúk.

Ponuky zliav ponúkame na základe registračných údajov, času od predchádzajúceho nákupu a aktivity používateľa na webovej lokalite.

6. Ako funguje webová stránka

6.1 Prijímanie súborov cookie a správa údajov

Webová stránka calendulapharma.com/sk je webová stránka internetového obchodu na nákup bylinných doplnkov stravy. Návštevníkov webovej lokality privíta vyskakovacie okno v pätičke, v ktorom je povinný súhlas so súbormi cookie používanými na webovej lokalite, ako aj s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak si návštevník/užívateľ želá uskutočniť objednávku alebo sa prihlásiť k odberu noviniek, nebude môcť pokračovať v ďalšom procese, kým neprijme tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Služba je bezplatná pre registrovaných aj neregistrovaných používateľov, ktorí si stránku prezerajú a surfujú po nej, a poplatky vznikajú až pri kúpe produktu(-ov).

Výrobky je možné zaplatiť bankovým prevodom, kreditnou kartou, paypalom a na dobierku.

6.2. Registrácia

Obsah umiestnený a zverejnený na stránke môžu návštevníci navštíviť, prezerať a prechádzať bez registrácie a bezplatne (bez zadania používateľského mena, hesla alebo e-mailovej adresy).

Nákupy je možné uskutočniť bez registrácie, ale používateľský zážitok sa môže zlepšiť v prípade prípadnej budúcej objednávky, ak nebude potrebné zakaždým opakovane zadávať údaje.

6.3 Registrácia zákazníka

Rozsah údajov spracúvaných pri registrácii zákazníka:
Priezvisko, meno, používateľské meno, e-mailová adresa, heslo.

Bez tu uvedených informácií nie je možné registráciu dokončiť a potvrdiť.

Po registrácii sa registrácia stáva platnou a je možné ju použiť na webovej stránke kliknutím na overovací odkaz zaslaný na registrovanú e-mailovú adresu v potvrdzujúcom e-maile.

Okrem toho zákazníci pri používaní webovej stránky poskytujú/mohú poskytovať ďalšie informácie na účely využívania služieb prevádzkovateľa a nákupu:

fakturačné meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, názov spoločnosti, daňové identifikačné číslo, telefónne číslo

Po registrácii si používatelia môžu prezerať históriu svojich objednávok, uložiť si údaje o preprave, prihlasovacie údaje, obľúbené produkty, preferované spôsoby platby, aby si uľahčili budúce nákupy a zlepšili používateľský zážitok.

Registrovaní kupujúci môžu po úspešnom nákupe zanechať recenzie na uverejnené produkty, ktoré budú viditeľné pre všetkých návštevníkov a používateľov.

7. Dôležité informácie o spracovaní údajov, žiadosť o vymazanie údajov

Trvanie spracovania údajov vždy závisí od konkrétneho účelu používateľa.

Prevádzkovateľ vymaže údaje, ak zákon alebo dotknutá osoba nestanoví inak, v deň nasledujúci po uplynutí nasledujúcich lehôt (ako čas, keď zanikne účel spracovania).

Správca údajov vymaže údaje v rámci správy údajov stanovenej v bodoch 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 na 730. deň od nečinnosti dotknutého používateľa, ak sú splnené podmienky stanovené v právnych predpisoch (táto lehota sa v každom prípade predlžuje o obdobie hibernácie iniciované používateľom), a registrované členstvo používateľa sa ukončí v súlade so zmluvnými podmienkami medzi stranami.

Údaje spracúvané v súlade s bodom 5.2.2 po dobu stanovenú zákonom.

(do uplynutia 8 rokov od ukončenia zmluvy medzi zmluvnými stranami).

Údaje spracúvané v súlade s bodmi 5.2.5 až 5.2.6 bude správca údajov spracúvať počas obdobia uvedeného v bode 10 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

O vymazanie svojich údajov môžete požiadať pred dátumom podania žiadosti, ak môžete preukázať, že máte na vymazanie údajov nárok. Žiadosť o vymazanie údajov môžete podať písomne, zaslaním e-mailu na adresu contact@calendulapharma.com alebo listom na poštovú adresu spoločnosti WT.

Potvrdíte to tak, že požiadate o vymazanie z e-mailovej adresy, ktorá je uvedená vo vašom registračnom profile. V prípade žiadosti zaslanej poštou správcovia údajov individuálne posúdia predpoklad totožnosti osoby žiadajúcej o vymazanie a žiadosť o vymazanie.

Ak dotknutá osoba nemôže odôvodniť právny základ pre vymazanie údajov žiadnym z uvedených spôsobov, môže sa vykonať individuálne posúdenie prípadu – vyžiadaním inej identifikácie, napríklad presného dátumu registrácie (rok/mesiac/deň) a/alebo identifikáciou IP adresy – napríklad ak dotknutá osoba môže uviesť IP adresu použitú v čase registrácie.

O úpravu alebo vymazanie svojich osobných údajov môžete požiadať e-mailom, telefonicky alebo listom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto oznámení GDPR.

8. Ako sa údaje ukladajú

Ako dotknutá osoba máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v súlade s postupom uvedeným v informáciách o spracovaní a v tomto oznámení a v súlade s právnymi predpismi uvedenými v tomto oznámení.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ pri plnení svojich úloh zabezpečí, aby údaje boli bezpečnosť údajov a prijme technické a organizačné opatrenia a dodržiava postupy vyžadované právnymi predpismi o ochrane údajov a inými pravidlami ochrany údajov a dôvernosti. Údaje sa chránené najmä pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo spracovaním vymazaniu, poškodeniu alebo zničeniu.

9. Newsletter

Vyhlasujeme, že informácie a brožúry, ktoré uverejňujeme, sú plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V súlade s článkom 6 zákona XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti a ustanoveniami Info tv. Podľa článku 5 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov Info tv môže používateľ vopred výslovne súhlasiť s tým, aby ho WT kontaktovala s reklamnými ponukami a inými zásielkami na kontaktné údaje uvedené pri registrácii a so spracovaním jeho osobných údajov na účely zasielania reklamných ponúk.

Spracúvané údaje: priezvisko, meno, používateľské meno, e-mailová adresa,

Právny základ spracovania údajov: Používateľ sa môže bezplatne a bez uvedenia dôvodu odhlásiť zo zasielania ponúk a informačných bulletinov bez akéhokoľvek obmedzenia. V tomto prípade budú všetky osobné údaje potrebné na zasielanie reklamných správ okamžite vymazané z registra a Používateľ nebude kontaktovaný s ďalšími reklamnými ponukami.

Možnosť odhlásenia sa z odberu noviniek bude uvedená v spodnej časti každej novinky.

Možní prevádzkovatelia: osobné údaje môžu spracúvať zamestnanci prevádzkovateľa alebo v prípade samostatnej písomnej zmluvy o spracúvaní údajov subdodávatelia, ktorých si prevádzkovateľ najal, v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov platnými v danom čase.

Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov: dotknutá osoba sa môže kedykoľvek bezplatne odhlásiť z odberu informačného bulletinu. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať informácie o spracúvaní svojich osobných údajov a môže požadovať opravu, vymazanie alebo blokovanie svojich osobných údajov. Poskytovateľ služieb ako prevádzkovateľ údajov poskytne zákazníkovi požadované informácie písomne v zrozumiteľnej forme v čo najkratšej lehote od podania žiadosti o informácie, najneskôr však do 30 dní. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa údajov spracúvaných poskytovateľom služieb alebo ak chcete získať vysvetlenie týkajúce sa vašich údajov, môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu contact@calendulapharma.com.

Zadávateľ reklamy, poskytovateľ reklamných služieb alebo vydavateľ reklamy vedie evidenciu osobných údajov osôb, ktoré udelili svoj súhlas v rozsahu uvedenom v súhlase. Údaje zaznamenané v tejto evidencii, ktoré sa týkajú príjemcu reklamy, sa môžu spracúvať len v súlade so súhlasom udeleným vo formulári súhlasu, a to až do jeho odvolania, a môžu sa poskytnúť tretím stranám len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

10. Súbory cookie (cookies)

Na našich webových stránkach používame súbory cookie. Sú to malé súbory, ktoré ukladajú informácie do webového prehliadača návštevníka – používateľa. Na to je potrebný váš súhlas pri vstupe na stránku.

Cookies používame v súlade s ustanoveniami zákona C z roku 2003 o elektronických komunikáciách, zákona CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti a Európskej únie.

Analytické súbory cookie alebo súbory cookie na monitorovanie výkonu:

Tie nám pomáhajú rozlišovať návštevníkov webovej stránky a zhromažďovať údaje o tom, ako sa návštevníci na webovej stránke správajú. Nezhromažďujú informácie, ktoré by vás mohli identifikovať, údaje sú agregované a uložené anonymne (napr. Google Analytics).

Funkčné súbory cookie:

Tieto súbory cookie sa používajú na zlepšenie používateľského zážitku. Zisťujú a ukladajú napríklad zariadenie, ktoré používate na prístup na webovú lokalitu, alebo informácie, ktoré ste predtým poskytli a požiadali o ich uloženie, ako napríklad automatické prihlásenie, zvolený jazyk alebo užívateľské zmeny, ktoré ste vykonali v iných prispôsobiteľných prvkoch webovej lokality. Tieto „cookies“ nesledujú vašu aktivitu na iných webových stránkach. Informácie, ktoré zhromažďujú, však môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste zdieľali.

Súbory cookie môžete vymazať alebo zakázať v programoch prehliadača, ktoré používate. Prehliadače štandardne umožňujú nastavenie súborov cookie. Môžete to zakázať v nastaveniach prehliadača a odstrániť existujúce súbory. Môžete tiež nastaviť prehliadač tak, aby používateľa upozornil, keď sa do zariadenia odošle súbor cookie. Je však dôležité zdôrazniť, že zakázanie alebo obmedzenie týchto súborov zhorší zážitok z prehliadania a môže tiež spôsobiť chyby vo funkčnosti webovej stránky.

Súbory cookie zaznamenávajú aj nasledujúce údaje na účely dodržiavania VOP a plnenia zákonných povinností:

prezerané produkty

čas poslednej aktivity.

Súbory cookie používané na stránke:

Cookie Zdroj Platnosť Funkcia, popis
_ga Google Analytics 2 roky Slúži na rozlíšenie návštevníkov.
_gid Google Analytics 24 hodín Slúži na rozlíšenie návštevníkov.
_gat_gtag_ [property_id] Google Analytics Platnosť končí okamžite Používa sa na analýzu zvykov návštevníkov pri prehliadaní, dátových tokov, zdrojov a ďalších informácií.
_utma Google Analytics 2 roky Príprava štatistík návštevníkov.
_utmb Google Analytics čas relácie Príprava štatistík návštevníkov.
_utmc Google Analytics čas relácie Príprava štatistík návštevníkov.
_utmt Google Analytics čas relácie Príprava štatistík návštevníkov.
_utmz Google Analytics 6 mesiacov Príprava štatistík návštevníkov.
_ga Google Analytics 2 roky Príprava štatistík návštevníkov.
_gat Google Analytics čas relácie Príprava štatistík návštevníkov.
_gid Google Analytics 1 deň Príprava štatistík návštevníkov.

 

11. Prenos údajov

Naše činnosti s cieľom poskytovať funkcie webovej stránky, ktorých právnym základom je súhlas dotknutej osoby, sa riadia Infotv. § 5 ods. 1 písm. a) a služby elektronického obchodu a informačnej spoločnosti Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a informačnej spoločnosti, § 13/A ods. 3. odsek 13 písm. a) § 13 ods. 1 zákona o službách informačnej spoločnosti.

Spracovanie sa týka všetkých používateľov a predmetom spracovania sú tieto údaje.

zahŕňa heslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dodávaciu adresu a názov, fakturačný názov a adresu, názov spoločnosti, daňové číslo, spôsob platby, komentár, dátum registrácie, IP adresu v čase registrácie.

Spracúvanie pokračuje až do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

TSZ má právo na prístup k údajom a môže spracúvať osobné údaje ako spracovateľ údajov v súlade so zákonom.

Prevádzkovateľ odovzdá e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a telefónne číslo používateľa poskytovateľovi (poskytovateľom) platobných služieb uvedenému (uvedeným) v bode 1 ako samostatnému správcovi v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (smernica o platobných službách – PSD2) a zákona LXXXV z roku 2009 o poskytovaní platobných služieb.

Rozsah údajov prenášaných poskytovateľovi platobných služieb je stanovený špecifikáciami kartovej spoločnosti na základe štandardu EMV (Europay-MasterCard-Visa), ktorého cieľom je umožniť ešte bezpečnejšiu autentifikáciu zákazníka.

Pokiaľ ide o poskytovanie platobných služieb, Erste Bank Zrt. a Paypal a Paypro ako poskytovatelia online platobných služieb sa považujú za prevádzkovateľov údajov a nie za sprostredkovateľov údajov, ktorých využíva Prevádzkovateľ, na základe čoho vykonávajú spracúvanie údajov na základe vlastných zásad spracúvania údajov a na vlastnú zodpovednosť. Oznámenia o ochrane údajov, ktorými sa riadi spracúvanie údajov spoločnosťami Erste Bank Zrt. a Paypal, Paypro, sú k dispozícii na nasledujúcich odkazoch:

https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi

https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

https://docs.payproglobal.com/documents/legal/privacyPolicy.pdf

Účelom prenosu je zabezpečiť, aby poskytovateľ platobných služieb mohol spracúvať platobné transakcie v súlade s ustanoveniami vyššie uvedených právnych predpisov. Uvedené údaje sa poskytovateľovi platobných služieb sprístupňujú výlučne na účely validácie na strane vydávajúcej banky. Prijímajúca banka potrebné údaje iba prenáša a v žiadnej forme ich nepoužíva ani neuchováva.

Právnym základom pre prenos údajov týkajúcich sa objednaných produktov je plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, umožnenie plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich, ako je zabezpečenie úhrady ceny produktu (produktov) prostredníctvom online platobnej služby, asistencia Prevádzkovateľa pri platobnom procese, ako aj poskytovanie Služby a vymáhanie pohľadávky s tým súvisiacej. Doba spracúvania údajov trvá do ukončenia prenosu údajov.

Ďalší zamestnaní spracovatelia údajov:

Strany uvedené v časti 1 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Opis práv dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním údajov.

Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácií o spracúvaní jej osobných údajov a môže požiadať o opravu, vymazanie alebo blokovanie svojich osobných údajov.

V čo najkratšej lehote odo dňa podania žiadosti o informácie, najviac však do 30 dní poskytneme informácie, o ktoré zákazník požiadal, písomne a v zrozumiteľnej forme.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti o spracovaných údajoch alebo ak máte môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu contact@calendulapharma.com. Podrobné vysvetlenie práv a opravných prostriedkov dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním údajov nájdete v bodoch 3 – 4 – 5 tohto oznámenia.

Právnym základom prenosu údajov je súhlas používateľa, Infotv. § 5 ods. 1 písm. a) bod 1 písm. a) a v prípade služieb elektronického obchodu a informácií Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti.

Bezpečnosť údajov

Prevádzkovateľ navrhne a vykoná spracovateľské operácie tak, aby.

zabezpečil ochranu súkromia dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v priebehu svojej činnosti zabezpečí, aby.

bezpečnosť údajov a prijme technické a organizačné opatrenia potrebné na opatrenia a na stanovenie procesných pravidiel, ktoré sa vyžadujú v informačnom a iné pravidlá ochrany a dôvernosti údajov.

Údaje musia byť chránené vhodnými opatreniami, najmä proti neoprávnenému prístupu, zmenou, zverejnením, prenosom, prezradením, vymazaním alebo zničením a náhodným zničením alebo poškodením a pred zmenami v používaných technológiách nedostupnosti vyplývajúcej zo zmien v používanej technológii.

Ochrana dátových súborov spravovaných elektronicky v rôznych registroch musí byť zavedené vhodné technické riešenie, ktoré zabezpečí, že údaje uložené v registroch – okrem prípadov, keď to povoľuje zákon, nemohli byť priamo prepojené a byť prepojené s dotknutou osobou.

Pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečia ďalšími opatreniami:

 • zabrániť neoprávnenému zadávaniu údajov;
 • systémy automatického spracovania údajov neoprávnenými osobami, ktoré prenášajú údaje používaním zariadení na spracovanie údajov;
 • overiteľnosť a zistiteľnosť osobných údajov do ktorých orgánov bola odoslaná pomocou zariadenia na prenos údajov, alebo overiteľnosť a zistiteľnosť tých ktorých osobných údajov,
 • kedy a kto ich vložil do systémov automatizovaného spracovania údajov;
 • nahlasovať chyby, ktoré sa vyskytnú počas automatizovaného spracovania.

Opatrenia na zabezpečenie údajov pre prevádzkovateľa a spracovateľa zohľadňujú súčasný stav techniky v oblasti stavu techniky. Z viacerých možných riešení spracovania údajov by sa malo vybrať to, ktoré je najvhodnejšie zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany osobných údajov, pokiaľ by to nepredstavovalo neprimerané by predstavovalo neprimeranú záťaž pre prevádzkovateľa.

12. Stránky Spoločenstva

Sociálna sieť je mediálny nástroj, v ktorom sa správa šíri prostredníctvom používateľov sociálnych sietí. Sociálne médiá využívajú internet a online publikovanie, aby umožnili používateľom zapojiť sa do obsahu. Osoba, ktorá vyplní formulár na webovej stránke – alebo pošle list na e-mailovú adresu, alebo zavolá na telefón – nie je priamo alebo nepriamo – automaticky – kontaktovaná sociálnym médiom webovej stránky.

Sociálne médiá sú rozhranie webových aplikácií, ktoré hostia obsah vytvorený používateľom, ako napríklad Facebook, Google+, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest.

Sociálne médiá môžu mať podobu verejných vystúpení, prezentácií, ukážok, predstavení produktov alebo služieb. Na prepojenej stránke sociálnej siete návštevníci nemôžu vytvárať vlastné príspevky alebo obsah, pretože prevádzkovateľ údajov na to neposkytuje technické prostriedky. Návštevníci však môžu komentovať uverejnené články, príspevky s obrázkami, videom a zvukom. Moderovanie komentárov vykonáva prevádzkovateľ údajov. V predvolenom nastavení sa väčšina komentárov nezobrazuje (napríklad z dôvodu použitia filtra nadávok) a správca údajov ich môže dodatočne schváliť.

Informácie zverejnené na sociálnych sieťach môžu mať podobu fór, blogových príspevkov, obrázkov, videí, zvukových záznamov, diskusných fór, ale nie e-mailových správ.

Zainteresované strany: používatelia, návštevníci.

Je dôležité poznamenať, že keď používateľ vytvorí vo svojom komentári akékoľvek osobné údaje, udeľuje prevádzkovateľovi sociálnej siete platnú celosvetovú licenciu na ukladanie a používanie takéhoto obsahu. Preto je veľmi dôležité uistiť sa, že používateľ má právo zverejnené informácie zverejniť.

13. Autorské práva

13.1 Celý obsah tejto webovej stránky vrátane zdrojového kódu je duševným vlastníctvom spoločnosti Calendula Pharma Co. Akákoľvek reprodukcia textového, audiovizuálneho a vizuálneho obsahu webovej stránky, či už vcelku alebo čiastočne, predstavuje porušenie autorských práv.

13.2 Objednaním Služby používateľ zároveň súhlasí s tým, aby Spoločnosť bez nároku na odmenu používala prvky chránené autorským právom, ktoré jej poskytol používateľ (najmä text inzerátu, priložené obrázky a videá), a to v rozsahu a v miere potrebnej a užitočnej pre poskytovanie Služby, vrátane práva kopírovať, reprodukovať, uchovávať, publikovať, distribuovať a upravovať podľa potreby, ako aj poskytnúť právo na používanie tretím osobám bez časového alebo geografického (územného) obmedzenia. Právo na používanie je výlučné a Spoločnosť je oprávnená previesť ho na tretie strany. S ohľadom na vyššie uvedené môže používateľ previesť len ním vytvorený materiál alebo iný materiál, v súvislosti s ktorým má výhradné právo na používanie.

13.3. Možnosti komunikácie s verejnosťou.

Všetci používatelia používajú verejné komunikačné kanály (napr. fóra), ktoré sú súčasťou našich služieb, na vlastné riziko. Autorské práva k jednotlivým príspevkom patria príslušnému používateľovi, avšak spoločnosť Calendula Pharma Co. Ltd. má právo ich citovať a reprodukovať bez obmedzenia.

Komentáre môžu byť vytlačené alebo stiahnuté tretími stranami len na osobné použitie,

alebo šíriť výlučne spoločnosť Calendula Pharma Co. Ltd. môžu byť použité, distribuované alebo reprodukované ako celok alebo ich časti len s písomným súhlasom spoločnosti Calendula Pharma Ltd.

Upozorňujeme, že na komentáre na verejných komunikačných kanáloch a na verejnú komunikáciu sa vzťahujú iné zákony. S údajmi, ktoré môžu byť použité na oslovenie jednotlivých používateľov našich komunikačných služieb, nakladáme s maximálnou starostlivosťou, v prísnej dôvernosti, bez akéhokoľvek neoprávneného prístupu a okrem výnimiek stanovených zákonom bez akéhokoľvek sprístupnenia tretím stranám.

13.4. Prepojenie.

Naše služby môžu obsahovať množstvo odkazov na iné webové stránky, ktoré vás môžu zaujímať stránky iných poskytovateľov. Za postupy ochrany údajov a informácií týchto poskytovateľov služieb zodpovedajú. Správca údajov nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov.

14. Bežné používanie

Správcovia a spracovatelia údajov na stránke si vyhradzujú právo vylúčiť návštevníkov na základe ich IP adresy a/alebo telefónneho čísla a/alebo e-mailovej adresy v prípade nevhodného používania stránky (napríklad, ale nie výlučne, pokusy o DDOS, phishing alebo pokusy o prístup do administrácie stránky alebo iných neverejných oblastí), agresívneho, urážlivého, vulgárneho alebo iného správania narúšajúceho komunitu alebo zneužitia názvu stránky. V prípadoch, ktoré sa považujú za závažnejšie, vlastník podnikne potrebné právne kroky.

15. Záruka, záruka, zneužitie, vybavovanie reklamácií

Platobný systém na stránke – všetka finančná a morálna zodpovednosť spočíva na osobe, ktorá iniciuje, pokúša sa iniciovať alebo dokončí úspešnú – dokončenú transakciu. A Prevádzkovatelia webových stránok a správcovia a spracovatelia údajov nenesú finančnú zodpovednosť za iné transakcie iniciované alebo spracované neoprávneným spôsobom alebo operácie vykonané tretími stranami. Nezodpovedajú ani za žiadne poplatky vyplývajúce z nesprávnych transakcií.

Podrobnejšie podmienky týkajúce sa záruky a vybavovania reklamácií nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach: https://calendulapharma.com/sk/vseobecne-podmienky/.

16. Google Analytics

Calendulapharma.com/sk používa službu Google Analytics. Táto činnosť je spojená s vyhlásením o ochrane osobných údajov GA.

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

17. Záverečné ustanovenia

Vami poskytnuté údaje sa ukladajú na serveri prevádzkovanom poskytovateľom hostingu. Okrem vlastníka a prevádzkovateľa majú k údajom prístup len naši zamestnanci a zamestnanci, ktorí server spravujú, ale všetci sú zodpovední za bezpečné zaobchádzanie s údajmi.

Popis činnosti: hostingové služby, serverové služby.

Účel spracovania: zabezpečenie fungovania webovej stránky.

Spracúvané údaje: osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou.

Právnym základom spracovania je súhlas dotknutej osoby alebo spracovanie na základe zákona.

Ak v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nájdete chybu alebo opomenutie, okamžite nás o tom informujte. Naši zamestnanci vynaložia maximálne úsilie na to, aby okamžite vyriešili aj ten najmenší konflikt používateľa alebo návštevníka a v prípade potreby doplnili alebo zmenili tieto zásady ochrany osobných údajov.

Práva v súvislosti so spracovaním údajov

Právo požiadať o informácie

Prostredníctvom uvedených kontaktných údajov nás môžete požiadať o informácie o tom, aké údaje naša spoločnosť spracúva, na akom právnom základe, na aký účel, z akého zdroja a ako dlho. Na základe vašej žiadosti vám bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, zašleme informácie na vami uvedenú e-mailovú adresu.

Právo na opravu

Pomocou uvedených kontaktných údajov nás môžete požiadať o zmenu akýchkoľvek vašich údajov. Na základe vašej žiadosti vás o tom budeme bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, informovať e-mailom na vami zadanú e-mailovú adresu.

Právo na vymazanie

O vymazanie svojich údajov nás môžete požiadať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Na základe vašej žiadosti tak urobíme bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, a to zaslaním e-mailu na vami uvedenú e-mailovú adresu.

Právo na blokovanie

Pomocou uvedených kontaktných údajov nás môžete požiadať o zablokovanie vašich údajov. Blokovanie bude trvať dovtedy, kým bude z dôvodu, ktorý ste nám uviedli, potrebné údaje uchovávať. Na základe vašej žiadosti tak urobíme bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, a to zaslaním e-mailu na vami uvedenú e-mailovú adresu.

Právo na protest

Proti spracovaniu svojich údajov môžete vzniesť námietku prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. Námietku preskúmame v čo najkratšom čase odo dňa podania žiadosti, najneskôr však do 15 dní, rozhodneme, či je oprávnená, a o našom rozhodnutí vás budeme informovať e-mailom.

Možnosti presadzovania práva v súvislosti so spracovaním údajov

Ak dôjde k nezákonnému spracovaniu, oznámte nám to, aby sme mohli v krátkom čase obnoviť zákonný stav. Urobíme všetko pre vyriešenie problému, ktorý ste opísali.

Ak sa domnievate, že zákonný stav nie je možné obnoviť, oznámte to úradu prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postavy: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Podľa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefón: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu
URL https://naih.hu
Súradnice: S 47° 30′ 56”; V 18° 59′ 57”

Právne predpisy, na ktorých je spracovanie založené

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií.
 • Zákon LXVI z roku 1995 o verejných záznamoch, verejných archívoch a ochrane súkromných archívnych materiálov.
 • Nariadenie vlády č. 335/2005 (XII. 29.) o všeobecných požiadavkách na správu dokumentov verejnými orgánmi.
 • Zákon CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti.
 • Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikáciách.

Poskytovateľ služieb má v úmysle plne dodržiavať právne požiadavky na spracovanie osobných údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb a o voľnom pohybe takýchto údajov s prihliadnutím na obsah zákona CXII z roku 2011 o práve na sebaurčenie a slobode informácií.

20. 04. 2023

© Calendula Pharma 2023 - Všetky práva vyhradené